NỘI DUNG GIẢNG DẠY

TUẦN 3 / 5 ( Từ 09 /5 đến 14 /5 )

TUẦN 2 / 5 ( Từ 03 /5 đến 07 /5 )

TUẦN 1 / 5 ( Từ 25 /4 đến 29 /4/2016 )

KẾ HOẠCH THÁNG 5  ( 4 tuần) ( 25/4-21/5/2016)

Khối Lá

TUẦN 3/ 5 ( Từ  09/5→ 14/5/2016)

TUẦN 2/5 (Từ 3 đến 7/5/2016)

TUẦN  1/5 (Từ 25/4 đến 29/4/2016)

KẾ HOẠCH THÁNG 5 (25/4 – 21/5/2016)

Khối Chồi

TUẦN 3 THÁNG 5 NĂM  2016

 (Từ ngày 9/5/2016    đến 14/5/2016)

TUẦN 2 THÁNG 5 NĂM 2016

  (Từ 3/5/2016    đến    7/5/2016)

1-10 (of 17)
1 - 2« · »